Ett skyddsombud är en person som utsetts av de anställda för att främja och skydda deras rättigheter och intressen på arbetsplatsen. Deras främsta uppgift är att se till att arbetsmiljölagen och andra arbetsrättsliga bestämmelser följs, samt att hjälpa till att lösa eventuella konflikter eller problem som uppstår. Skyddsombudet kan också hjälpa till att informera arbetstagarna om deras rättigheter och skyldigheter, samt att samarbeta med arbetsgivaren för att förbättra arbetsmiljön. Skyddsombudet är oberoende av arbetsgivaren och ansvarar inte för arbetsgivarens verksamhet.